Plačilo oskrbnin

Znižano plačilo vrtca se obravnava na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta prinaša tudi enotno vlogo za vse socialne transferje, vloga je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Vlogo se odda na krajevno pristojnem Centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko – in ne več na občino. Vloge se oddajo v mesecu pred začetkom uveljavljanja pravice. Za otroke, ki pričnejo vrtec obiskovati s 1. 9., je torej vlogo potrebno oddati v mesecu avgustu.

Odločba o znižanem plačilu velja za 1 (eno) leto.

Vsako spremembo starši sporočijo na Center za socialno delo s posebno vlogo.

Starši plačujejo delež cene za redni program s položnico, ki jo prejmejo v otrokovem oddelku. V primeru dvomesečne zamude plačila za dolgovani znesek, vrtec vloži izvršilni predlog na sodišče.

Stroške obogatitvenih programov, ki jih izvaja vrtec (stroške izletov, gledaliških predstav, vstopnin, ogledov, določena vzgojna sredstva in material ipd.), plačajo starši z isto položnico.

Staršem se pri plačilu za vrtec, v primeru odsotnosti otroka, plačilo zniža za stroške prehrane, če odsotnost sporočijo do 8. ure. Znižanje stroškov začne veljati z dnevom odjave.

Pričakujemo redno in pravočasno poravnavo obveznosti.

  • I. starostna skupina 638,16 EUR
  • II. starostna skupina 516,10 EUR
  • Kombinirani oddelek 546,83 EUR

Znesek plačila cene programov

 

Plačilni razred Plačilo v % od cene 1. starostna skupina cena v € 2. starostna skupina cena v € Kombiniran oddelek cena v €
1 0 0 0 0
2 10 63,82 51,61 54,68
3 20 127,63 103,22 109,37
4 30 191,45 154,83 164,05
5 35 223,36 180,64 191,39
6 43 274,41 221,92 235,14
7 53 338,22 273,53 289,82
8 66 421,19 340,63 360,91
9 77 491,38 397,40 421,06

Stroški živil znašajo 2,30 € na dan na otroka.

Cene veljajo od 1. 1. 2024.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga poravna lokalna skupnost zavezanka.

REZERVACIJE ZA BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni neprekinjeno nad 30 koledarskih dni, se ob predložitvi zdravniškega potrdila prispevek staršev otrok, za katere je Občina Horjul po veljavni zakonodaji dolžna poravnati del cene vrtca, zmanjša za 50 % od osnove, ki jim je določena z odločbo o višini plačila ter zmanjšanja za sorazmerni del vrednosti prehrane.

POLETNE  REZERVACIJE

Starši otrok, za katere je Občina Horjul dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra.

Rezervacijo lahko starši uveljavljajo znotraj tega obdobja samo za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju od 14 do 60 koledarskih dni, drobljenje rezervacij ni mogoče.

Za rezervacijo plačajo starši 60 % cene, ki jim je določena z odločbo o višini plačila za program vrtca.

Starši sporočijo rezervacijo za vse v vrtec vključene otroke iz posamezne družine. V kolikor tega ne sporočijo, se rezervacija ne upošteva.

Upoštevajo se samo rezervacije za otroke, čigar starši sporočijo odsotnost najkasneje do 5. junija tekočega leta.

POSEBNE OLAJŠAVE

Staršem otrok, za katere je Občina Horjul po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred in sicer za družine, ki se uvrščajo od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom tega člena vlogi priložiti naslednja dokazila:

  • kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Horjul ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Horjul,
  • namensko kreditno pogodbo in
  • potrdilo banke o višini anuitete kredita.

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.

Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

(Skupno 1.339 obiskov, današnjih obiskov 8)
Dostopnost