Predstavitev programov in skupin

Otroke vključujemo v oddelke prvega (od 1 do 3 let) in oddelke drugega (od 3 let do vstopa v šolo) starostnega obdobja ter v starostno kombinirana oddelka.

Delo poteka v oddelkih, ki so starostno homogeni (otroci enake starosti – razpon enega leta), v oddelkih, ki so starostno heterogeni (otroci so različne starosti: od prvega do tretjega leta in od tretjega do šestega leta) ter v kombiniran oddelek (otroci iz obeh starostnih obdobij).

Z oblikovanjem spodbudnega in pestrega okolja v vrtcu otrokom preko celega dneva ponujamo program, v katerem potekajo različne dejavnosti za razvijanje njihovih sposobnosti in interesov.

Dejavnosti v skupinah načrtujejo vzgojitelji in vzgojitelji – pomočniki vzgojiteljev glede na razvojno stopnjo otrok in njihove interese ter glede na pobude otrok in staršev. Vzgojno-izobraževalno delo poteka na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Kurikulum za vrtce je fleksibilen in odprt za različne pristope. Ena izmed izvedbenih oblik je tudi metodologija Korak za korakom, ki smo jo v šolskem letu 2010/2011 začeli izvajati pod vodstvom Pedagoškega inštituta v šestih oddelkih; treh prvega in treh drugega starostnega obdobja. Metodologija je zasnovana na tezi, da se otrok najbolje razvija takrat, ko je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj. Pri tem je bistvenega pomena otrokovo okolje, ki je oblikovano v centre dejavnosti – kotičke in opremljeno z didaktičnimi materiali, ki zagotavljajo razvojno primerne učne priložnosti za vsakega otroka. Otrokom je tako ob možnosti samostojne izbire dejavnosti ponujena priložnost za razvijanje lastnih spodobnosti, raziskovanje, ustvarjanje, priložnost za reševanje problemov in aktivno učenje v majhnih, lastno oblikovanih skupinah. Ob vsem tem je bistvenega pomena vzgojiteljevo dobro poznavanje otrokovega razvoja, redno in sistematično opazovanje otrok z namenom spremljanja njihovega razvoja in interesov, iz česar izhaja načrtovanje nadaljnjih dejavnosti.

V šolskem letu 2006/07 smo v izobraževalni program pričeli uvajati elemente pedagogike montessori, s čimer bomo v dveh oddelkih nadaljevali tudi letos. Delo v teh oddelkih temelji na pripravljenem okolju, s katerim želimo odgovoriti na razvojno stopnjo in občutljiva obdobja vsakega posameznega otroka, ter na svobodni izbiri dela in spodbujanju samostojnosti otrok. Igralnica je razdeljena na področja (jezik, zaznavanje, umetnost, …), na nizkih policah so razporejeni »didaktični« materiali, ki otrokom pomagajo pri razvijanju spretnosti na različnih področjih njihovega razvoja. Otroci lahko sami izbirajo materiale, delajo z njimi sami ali v spontano oblikovanih skupinah in jih po končanem delu pospravijo nazaj na določeno mesto, da so tam pripravljeni za druge otroke. Zelo je cenjena občutljivost za skupnost ter spoštovanje drugih in okolja. Otrokom je dana možnost izvajanja dejavnosti v miru in toliko časa, kot si sami želijo.

Prilagojeno izvajanje predšolskih programov z dodatno strokovno pomočjo

Ta program je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in potrebujejo za svoj razvoj več spodbud. Zanje pripravljamo individualne programe. Pri izvajanju teh programov sodelujejo poleg vzgojiteljic in vzgojiteljev -pomočnic/ka vzgojitelja tudi za to posebej usposobljeni strokovni delavci. V redno skupino sta lahko vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami.

(Skupno 685 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost